Gustaf Estlander

Frågan rörande en billig mindre klass, som främst skall tjäna den nationella sporten, är brännande och ännu olöst hos oss i Sverige säger arkitekt Estlander på vår anhållan om ett uttalande. Vår egentliga nationella regel den s. k. skärgårdskryssarregeln synes av många tecken icke avses att tjäna detta ändamål.

Tyvärr arbetas det på regelns internationalisering, varför densamma knappast för den nationella sporten längre har något större intresse. Troligt är att man syftar för högt, då man tror att skargårdskryssarna helt skola bliva internationella. Att man förbisett typens huvuduppgift anser jag dock vara säkert.

För den mindre 22 kvm klassen är frågan genom S. S. AEolus s. k. B. 22-a på god väg mot sin lösning, i synnerhet sedan de mindre segelsällskapen i Sverige ganska enigt på senaste seglardagen i Norrköping, genomdrevo den nya klassens antagande, som officiell klass, samt Mälarens Seglarförbund begynnt bygga likartade båtar. Men en klass i storlek med ungefär 30 kvm. klassen har intills nu väntat på sin utformning.

Ett förslag från Göteborg den s. k. regel 30-an innehöll i stort sett många beaktansvärda synpunkter. Den nya 5 m. yachten tyckes bliva för liten för att motsvara den storlek man önskar., varför det ligger i öppen dag att en ny klass måste anskaffas. Visserligen kunde man gå till väga på samma sätt med skärgårds-kr. regelns 30 kvm. klass, som det gjorts med dess 22 kvm klass, men den brist på förståelse från skärgårdskryssarhåll som allaredan manifesterat sig gör det lämpligare att självstandigt och fristående utarbeta ett helt nytt förslag för att ernå ett resultat.

Det är ej endast i Sverige behovet av denna klass gör sig gällande. Såväl i Danmark som Finland önskar man en dylik båt. Frågan om ej ett gemensamt resultat skulle kunna ernås – så svår den kanske än är – borde dock diskuteras segelsporten till fromma. Dessvärre är tiden rätt långt framskriden, men jag vågar dock vara med om förslaget till en gemensam billig klass för de skandinaviska nationerna, ty ett är ganska säkert, önskemålen äro likartade, och om målet mot vilket vi sträva, kan man säga detsamma, ehuru medlet eller vägen på vilken vi hoppas nå fram väsentligt varierar.

Det vore dock bedrövligt om med dessa mått för ögonen enighet rörande denna klass ej skulle kunna erhållas.

Källa: Seglarbladet nr 3, 1930. Publicerat med tillstånd av GKSS.