Entypsidén har sedan gammalt varit omtvistad. Människan trives ju inte i längden med att ha lika med vad andra har, man önskar ha något bättre. Måhända kunna entypsklasserna till en viss grad stänga utvecklingen. Detta behöver dock icke vara till segelsportens skada. Tvärtom det kan stundom vara till nytta med att bromsa upp i utvecklingen när konstruktörerna börja gå för långt i sitt skapande av extrema båtformer. Dessbättre har man de senare åren sluppit från sådana mindre sunda båtformer, som tidigare vid en del tillfällen tyvärr blivit formade på ritbräena. Bland de entypsbåtar som skapats på Sveriges västkust torde väl knappast någon ha samlat så många anhängare som ”draken”. Man har rent av vågat sig på sådana påståenden som att f. n. Ingen båttyp giver bättre valuta för pengarna är denna ”sjögående” båt.

Under den diskussion som rått om den nya klass, som man givit namnet 5½ met. nordiska kryssareklassen, framkom tanken på en förstorad »drake». Det var givetvis icke enbart av hänsyn till kostnadsfrågan man tänkte sig möjligheten av att få fram »stordraken», utan säkerligen ville man även basera typen på den redan förefintliga 20 kvm. draken, och draga nytta av de utmärkta egenskaperna hos dennas skrovform. Vid det möte i båtfrågan som G. K. S. S. hade i sommar förelåg dock icke någon ritning till en »stordrake». Emellertid har sedan dess en sådan utarbetats av ingenjör Carl Holmström i Göteborg, och Seglarbladet är i tillfälle att visa ritningarna i detta nummer.

Den av ingenjör Holmström utförda föstoringen är gjord på så sätt att spantrutan blivit förstorad 15% och längddimensionen 20% av den Ankerska draken och dessutom har fribordet höjts med extra 25 mm. Det är som synes av ritningarna en båt med sunda proportioner, och båten torde bliva mycket användbar även för lustsegling och längfärdssegling.

Rörande kostnadsfrågan har man meddelat oss att »stordraken» kommer att kosta 3 675 kr. med segel men utan madrasser. Fast anbud enligt ritningen föreligger från varv på 3 250 kr. exkl. segel och madrasser. Dock är icke modellen till järnkölen inkluderad i offerten. Modellen går på c:a 50 kr. varför man sparar en del av denna kostnad vid ett seriebygge. Offert på seglen, sydda av prima engelsk duk, föreligger till c:a 375 kr. och madrasser betinga c:a 150 kr. Båten skulle alltså även med tillägg av en del extra inventarier enligt de gjorda beräkningarna komma att hålla sig under 4 000 kr., vilket var det belopp som nämndes av ingenjör Jac Svensson vid G. K. S. S. höstsammanträde i fjol.

Redaktören har dock ännu icke erhållit infordrade offerter från olika varv, varför prisuppgifter få stå för deras räkning som lämnat dem.

Att införandet av »stordraken» i viss mån blir till konkurrens med den nordiska kryssarklassen torde vara ofrånkomligt, men konkurrens skänker liv och detta behöver vår sport. Varför skulle f. ö. icke dess bägge klasser i 30 kvm.-storleken kunna trivas sida vid sida lika väl som B-22:or och »drakar» nu i några år utan kiv kunnat gå sin väg fram. på regattorna? Om därför enskilda intresserade vilja bygga båtar efter den visade ritningen torde »stordraken» kunna hälsas välkommen såsom en både sund och billig båt.

 

Källa: Seglarbladet nr 19, 1930. Publicerat med tillstånd av GKSS