Det stundar till segelriksdag i Stockholm. Den 25 november samlas sällskapens ombud på Riche, och det blir i många avseenden en anmärkningsvärd seglardag. Icke minst frågan om ordförandeplatsens besättande har inom seglarkretsar diskuterats.

[…]

Fondkommissionär Gösta Moberg motionerar om en gemensam nordisk kryssare, en båttyp man skulle komma överens om inom Nordens fyra nationer, i huvudsak framställd på grundval av vår nuvarande 22 kvm.-kryssare. Hr Moberg framhåller hurusom en dylik kryssare, antagen i Sverge, Finland, Norge och Danmark, skulle möjliggöra nordiska kappseglingar i en mindre och billigare klass än de internationella sexorna, vilka nu företräda den minsta klass vari de kunna möta våra nordiska seglarvänner. Dagens Nyheter har redan vitsordat denna angelägenhet och publicerat åtskilliga uttalanden till fördel för detta förslag. En årligen återkommande segling om en nordisk pokal skulle sätta fart på sporten i denna klass.

Ten.

Källa: Dagens Nyheter, 7 November 1934