[Artikeln handlar om  S15 Sunny III red. anm.]

Det har sagts om 5½ m. Nord. Kryssareregeln, att den skulle skapa alltför likformiga båtar. Att detta emellertid ingalunda är fallet visar den här införda ritningen, utförd av Bertil Bothén för en medlem i G. K. S. S.

bertil_bothen

Bertil Bothén

Konstruktören har här i enlighet med beställarens önskan lagt in ett avsevärt högre fribord än vad regeln fordrar, varigenom vinnes en båt med lägre rufftak än vad eljest hade behövts. Ett fylligare och högre förskepp, såsom i detta fall, straffas visserligen i regeln genom något mindre segelarea, men då förtriangeln gjorts större blir i realiteten den effektiva arean måhända lika stor om inte större. Kölpartiet har även utbildats med tanke på minsta möjliga motstånd, samtidigt som det genom sitt fall gjorts effektivt mot avdrift. Utseendet av båten i sin helhet påminner något om sexornas.

Vad inredningen beträffar är denna i stort sett lika med tidigare konstruktioner. Sittbrunnen har emellertid ändrats och delats i en främre, självlänsande brunn och en styrbrunn, vilken för att bereda bekvämare plats åt rorsman, gjorts icke självlänsande. Mellan dessa båda rum har en skotbänk anordnats, varigenom man slipper ifrån skotningen på bomnocken.

s15_sunnyIII_riggritning

s15_sunnyIII_byggnadsritning

Källa: Seglarbladet nr 14 1935. Publicerat med tillstånd av GKSS