Giltighetstid 10 år. Klassen avsedd för Skandinavien och Östersjöländerna.

Formel för Konstruktion:

L + VS = 13.5

alt.

L + VS = 7,5
1,8

L = mätta längden i meter.
S = segelarean i kvadratmeter.

Längden.
Längden ”L” i formeln är längden mätt på en höjd över vattenlinjen (k. v. l.) av 0,09 med ett tillägg av skillnaden mellan girthen (överkant däck till överkant däck vid den mätta längdens förligaste punkt) och 2 ggr den vertikala sidohöjden vid samma ställe.
K. v. l. skall utgöra minst 63% av längden över allt.
Mätta längden exkl. girthdifferens för och akter skall vara min. 7,18 max. 7,38 m. Vid ett eventuellt oavsiktligt överskridande av maximilängden straffas ”L” i formeln med ett tillägg motsvarande 3 ggr skillnaden mellan den sålunda överskridna längden och maximilängden 7,38 m.

Bredd.
Största bredd minst 2,08 m. Måttet tages i en tvärsektion 55% av k. v. l. mätt förifrån. Bredden i k. v. l. får ej understiga 90% av största bredden i samma sektion.

Håligheter i bordläggningen.
Inga håligheter tillåtas i bordläggningen mellan k. v. l. och däckets språnglinje.

Djupgående.
1,45 m. 2% tolerans.

Fribordet.
Medeltalet av fribordet mätt dels vid 55% av k. v. l. förifrån och dels vid längdens förliga och akterliga ändpunkter skall vara minst 0,65 m.

Språng.
Däckts språnlinje skall vara en jämn, fortlöpande, konkav kurva minst 1% pilhöjd av l. ö. a. Däcksbukt 1,30 av största bredden.

Infallande sidor.
Sidornas infall får ej överstiga 2% av den största bredden.

Kölen.
Ballastkölens vikt skall vara 1,400 kg.
Köllängd i ett plan parallellt med k. v. l. skall vara minst 45% av k. v. l. mätt på ett djup av 0,75 m. under k. v. l. Byggd köl obligatorisk. Förbud mot fritt roder.

Segel och rigg. 
Segelarean mätes efter den internationella ”R”-regeln.
Lattornas antal 4 och längd: de tvä mellersta 1,20 den övre och undre 0,9 m. Toppskäddans största bredd 12 cm.
1 st. storsegel, 2 st. fockar, 1 st. lättvindsfock och 1 st. spinnaker. Seglen skola vara sydda i något av de länder, som anslutit sit till regeln.
Storsegelhalsens höjd från däck 0,8 m.
Förtriangelns höjd från däck får ej överstiga 8 meter.
Rak massiv mast och övrig rundhult obligatorisk. Byggd mast tillåten men ej ihålig. Material i mast och rundhult furu, gran eller oregonpine. Fri form på sektionen av mast och bom.
Mastens höjd från däck till överkant skivgatt skall vara max. 12 m. mätt å mastens akterkant.
Vanten få ej placeras längre in på däck än innerkant balkvägaren. Inga segel få användas vid kappsegling förrän de av erkänd mätningsman blivit märkta. Väl synliga märken. Endast 1 sats segel, som äro kontrollerade och märkta, får innehavas. Äldre märkningar skola annuleras.

Mätnings- och trimningsmärken.
Fribordsmärken skola vara likbenta rätvinkliga trianglar med de båda lika stora sidorna minst 60 mm. långa och placeras på ömse sior om bordläggningen med den rätvinkliga spetsen på k. v. l. i en sektion 55% av k. v. l. förifrån räknat.
K. v. l. och trimmärken skola vara rektanglar av minst 12 X 100 mm. och placeras vid k. v. l. och mätningsplanens båda ändpunkter samt så att märkenas ytterkanter överensstämma med de angivna planens längder. Den i bestämmelserna angivna köllängden 75 cm. under k. v. l. markeras på enahanda sätt. Märkstift med kullrigt huvud anbringas vid relingen för att utmärka varest mätningen av omfångsmåtten för ”L” verkställts.
Mätningsman skall förvissa sig om att jakten i saltvatten fullt utrustad för kappsegling men utan besättning flyter sina här angivna fribords- och k. v. l.-märken. Trimning för eller akter tillåtes högst upp till mätningsplansmärkna.

Byggnadsbestämmelser.
Köl av järn, bordläggning furu eller mahogny. Bly i bultfickor tillåtet till högst 50 kg.

Utrustning och inredning.
Båten skall hava ruff. Rufftakets längd minst 2 m. Masten fri från rufftaket. Rufftakets bredd på dess halva längd minst 1,20 m. Ruffsargens höjd från däck, mätt vid ruffens halva längd, skall vara minst 0,15 m.
Ruffens höjd mätt i medelplanet från durk till underkant kajuttak på ruffens halva längd. minst 1,30 m. Däcksbredd i mm. utanför ruffsarg minst 300. Minst 2 st.kojplatser, 190 X 0,55 m., 1 skåp 60 cm. högt, 50 cm. brett och 30 cm. djupt eller av motsvarande kubikinnehåll, av furu eller mahogny med sidostycken och rygg av 12 mm. trä.
1 st. ankare om minst 14 kg. Ankartross 18 mm., längd 30 m., 2 st. förtöjningsändar 16 mm. om minst 10 m. längd vardera.

Förslag till scantlings för Nordisk Kryssarklass.
Förstäv av ek 80 X 80 mm.
Häckträ av ek eller vid spegeln 45 X 70 „
mahogny vid rodret 54 kvcm.
eff. genomskärningsarea
Kölplanka av ek 80 mm.
Enbart basade spant.
Spantdistans 250 mm.
Basade ask eller ekspant på halva h. b.
båtlängden, midskepps 30 X 30 X 35 „
Dito utanför halva båtlängden 25 X 32 „
2 galv. stålspant vid mast 35 X 35 X 4 „
Stålspanten kunna utbytas mot 2 st.
basade spant 45 X 53 ,;
Järnspant med två basade spant emellan.
Spantdistans mellan järnspanten 750 mm.
Järnspant på halva båtlängden 30 X 30 X 3 „
Basade spant på halva båtlängden 25 X 32 „
Järnspant utanför halva båtlängden 25 X 25 X 3 „
Basade spant utanför halva
båtlängden . 23 X 25 „
2 galv. stålspant vid mast. 35 X 35 X 4 „
Bordläggning furu. 20 mm.
Bordläggning mahogny . 18 „
Balkar distans.. 250 „
Genomgående balkar av furu 36 X 27 „
4 st. grova balkar. 55 X 40 „
Balkar, kortare än halva största
däcksbredden 33 X 25 „
Kajutbalkar 30 X 25 „
Halvbalkar 33 X 25 „
å alla balkar tillåtes en minskning av höjden
åt ändarna med 20 %.
Balkvägare, furu 70 X 30 — 50 X 30 mm.
Däck 20 mm.
Däck klätt med duk 18 „
Kajuttak 16 „
4 st. hängknän på vardera sidan.
Tvärskeppsmått å mast 120 „

 

Denna dimension skall finnas vid ½ av hela masthöjden över däck. Den får reduceras med i däck 5 % vid ⅔ av masthöjden över däck 15 %. Minskningen skall ske i en jämn kurva uppåt och nedåt.
Undervanten å vardera sidan skall tåla en draghållfasthet motsvarande minst 2 ggr kölvikten = 2,800 kg.

Källa: Seglarbladet nr 3, 10 februari 1930