Sejlsporten har, og maaske ikke med Urette, været anset for en kostbar sport, mange Sejlere har, der ikke kunne tillade sig, at anskaffe el. sejle i de internationale Klasser, har været henvist til, at sejle med tidligere internationale Baade i Handikap el. efter N. L. Maal, Baade der paa mange Maader ikke svarede til Ejerens ønsker, og som Regel alt for dyre i Vedligeholdelse og Nyanskaffelser. For dem, for seilsporten hovedsagelig betød Kapsejlads, havde vi tidligere for de mindre Baades Vedkommende, i de svenske Kvadratmeter baade udmæerkede Klasser.

Men grundet paa de stadige Forandringer i disse Klassers Regler, i Forbindelse med deres delvise Internationalisering, og deraf fø]gende enorme fordyrelse, har vi i de senere Aar haardt savnet en Klasse paa Størrelse med den nu foreslaaede, i saerdeleshed da en vis Utilfredshed med Sejlads efter Handikap el. N. L. Maal har gjort sig gældende, til Fordel for bedre Sport ved Klassesejlads.

Da den foreslaaede Klass her, efter min Mening bør være en af de største udenfor de Internationale, og da Anskaffelsen af en saadan Baad, i mange Tilfælde vil betyde en ekonomisk Anstrengelse, har det for mig været af afgørende Betydning, at Klassen blev saa stærkt restringeret som muligt, idet de Sejlere der gaar ind for den, og som ikke har Raad til ofte at skifte, Baad, med deraf følgende Tab, maatte sikres herimod.

Det har værit sagt, at 0nsket om Entype el. stærkt restr. Klasser, i Modsætning til Klasser med mere ir i Konstruktion, er en Modesag el. staar i Forbindelse med de skiftende ekonomiske Tilstande i et Land, jeg mener at ju mere Sejlsporten populariseres, vil der altid være Trang for gode stærkt begrænsede Klasser, og disse vil være af afgørende Betydning for Udviklingen af den nationale Sejlsport.

Arnold Jensen

Et andet synspunkt der for mig ogsaa har været afgørende, er at de Regler og Formler hvorefter denne Klassens Baade konstrueres og bygges, er saa letførstaalige, at enhver Sejler kan forstaa den, og forstaa at indenfor de trukne Grsenser er ikke Mulighed for Konstruktioner der i væsentlig grad vil forandre Baadenes Sejlævne, samtidig med at Sejlerens Dygtighed og Ævne til at trimme sin Baad kan komme til sin Ret.

Det har for mig, og jeg tør sige for alie interesserede danske Sejlere værit en Oplevelse at se det store Arbejde G. K. S. S. har gjort for at fremskaffe en sådan Klasse, og i Særdeleshed den Forstaaelse og Imødekommenhed der er vist vores Synspunkter. Det er min Overbevisning, at den nye Klasse vil blive til stor Gavn for Sejlsporten i de Lande der maatte antage den.


Arkitekt Arnold Jensen var tillsammans med A. C. L. Nielsen en av initiativtagarna till Nordiska Kryssarklassen i diskussionerna med Gustaf Estlander och Bertil Bothén samt G.K.S.S vid denna tid.

Jensen var förste ägare till D3 Joana, Nielsen var förste ägare till D1 Lis.

Källa: Seglarbladet nr 3, 10 februari 1930