En namnfrågaNär man läser i Seglarbladet om den nya klassen får man snart intrycket att här har verkligen skapats något som kan bliva en ersättning för vad vi förlorade den gång skärgårdskryssaren tog sig till att utveckla sig så långt att man inte kunde följa med längre. Det är just sådana präktiga båtar som behövas. läs mer »

Den nordiska kryssarklassen – G. EstlanderDen ”Nordiska kryssareklassen” är ett bevis på det intresse som finnes för åstadkommande av relativt billiga sjögående yachter ungefär i storlek och utrymme mellan 22-an av skärgårdskryssaretyp och den internationella 6-an. Den är framsprungen ur behovet av att få en nordisk klass som ej avser att söka bliva internationell, utan nöjer sig i bästa fall med att samla länderna kring Östersjön läs mer »

Den nordiska kryssaren – SvDUr pressdiskussionen om den s. k. nordiska kryssaren återgiva vi följande uttalande av Sv. D.

”Det går nu icke ett år utan att åtminstone någon ny regel uppkommer, och man gör sig då osökt den frågan, vad som kan vara orsaken till denna livaktighet!

I stort sett hava vi i vårt land två regler, den internationella och skärgårdskryssarregeln. läs mer »

»Nordiska kryssaren« under diskussionVid G .K. S. S:s klubbafton den 25 dennes blev det nya förslag till mätningsregel, som preliminärt fått namnet ”Nordisk kryssarklass” föremål för diskussion. Salen i Grand Hotels festvåning var så gott som fullsatt av seglare; det märktes att ämnet intresserade sällskapets medlemmar.

Sedan aftonens ordförande, red. Fritz Schéel, hälsat de närvarande välkomna, lämnade han ordet åt civilingenjör Bertil Bothén, läs mer »

Kommentar: Bertil BothénDe förändringar från mitt ursprungliga förslag till mätningsregel som vidtagits vid utformandet av denna nya regel äro framför allt borttagandet av faktorerna ”d” samt ”¼ G”, framhåller civilingenjör Bertil Bothén. Emellertid torde denna åtgärd knappast få någon nämnvärd inverkan på skrovets form, enär restriktioner införts för bredden.

Dock kan slopandet av ”¼ G” åstadkomma att man ej längre tvingas konstruera båtar med starkt fallande köl. Om det är till fördel eller nackdel med starkt fallande köl råder dock ännu mycket delade meningar. läs mer »

Kommentar: Gustaf EstlanderGustaf Estlander

Frågan rörande en billig mindre klass, som främst skall tjäna den nationella sporten, är brännande och ännu olöst hos oss i Sverige säger arkitekt Estlander på vår anhållan om ett uttalande. Vår egentliga nationella regel den s. k. skärgårdskryssarregeln synes av många tecken icke avses att tjäna detta ändamål.

Tyvärr arbetas det på regelns internationalisering, varför densamma knappast för den nationella sporten längre har något större intresse. Troligt är att man syftar för högt, då man tror att skargårdskryssarna helt skola bliva internationella. Att man förbisett typens huvuduppgift anser jag dock vara säkert.

För den mindre 22 kvm klassen är frågan genom S. S. AEolus s. k. B. 22-a på god väg mot sin lösning, i synnerhet sedan de mindre segelsällskapen i Sverige ganska enigt på senaste seglardagen i Norrköping, genomdrevo den nya klassens antagande, som officiell klass, samt Mälarens Seglarförbund begynnt bygga likartade båtar. läs mer »

Kommentar: Arnold JensenSejlsporten har, og maaske ikke med Urette, været anset for en kostbar sport, mange Sejlere har, der ikke kunne tillade sig, at anskaffe el. sejle i de internationale Klasser, har været henvist til, at sejle med tidligere internationale Baade i Handikap el. efter N. L. Maal, Baade der paa mange Maader ikke svarede til Ejerens ønsker, og som Regel alt for dyre i Vedligeholdelse og Nyanskaffelser. läs mer »

Förslag till Nordisk KryssarklassGiltighetstid 10 år. Klassen avsedd för Skandinavien och Östersjöländerna.

Formel för Konstruktion:

L + VS = 13.5

alt.

L + VS = 7,5
1,8

L = mätta längden i meter.
S = segelarean i kvadratmeter. läs mer »