Nordiska kryssarklassen på frammarsch

I detta nummer av Seglarbladet, som på sätt och vis kan betraktas som ett specialnummer för 5½ met. Nordiska Kryssarklassen, lämna vi dels en skildring av klassens utveckling alltifrån dess skapande till närvarande stund. Vi visa samtidigt ritningarne till en del av de de konstruktioner som gjorts i klassen. Även årets nybyggnader ha kommit med, tack vare välvilligt tillmötesgående från konstruktörerna, vilka synas omfatta klassen med ett visst intresse. läs mer »


Utvecklingen av 5 ½ m. Nordisk kryssaren

Västkusten saknade ända till år 1929 en lämplig regel för byggande av beboeliga, sjödugliga och relativt snabba båtar i många år. Skärgårdskryssareregeln hade ej slagit igenom och internationella båtar voro för dyra och för stora. Vid en seglarkonferens på initiativ av GKSS 5 april 1929 kom dock förslaget upp att skapa en B-30 i överensstämmelse med B-22 och ävenså en 30:a lik Nordiska 22:an. läs mer »


Ny typ av 5½ met. Nordisk Kryssare

Segelritning till 5 ½ m. nordisk kryssare. Konstruktör: Ingenjör Carl Holmström, Göteborg.

Den populära nordiska kryssareklassen får ett bra tillskott nästa säsong. Så vitt Seglarbladet har sig bekant blir det minst tre nya båtar, möjligen fyra. Arkitekt Nernst Hanson bygger en båt hos Hjalmar Johansson på Långedrag efter ritning av Bertil Bothén. G. K. S. S. bygger en båt på Arendals båtvarv efter ritningar av Tore Herlin och dessutom har Tore Holm ritat en båt för doktor Ekholm i Nässjö. Även den sistnämnda båten får sin hemvist på västkusten. I dagens nummer visa vi en splitter ny konstruktion, som dock ännu icke fått någon beställare. Den är utförd av ingenjör Carl Holmström i Göteborg som ställt nedanstående ritningar till Seglarbladets förfogande. Ingenjör Holmström lämnar samtidigt följande beskrivning:

En bred, kraftig båt som seglar med liten krängning har alltid varit den önskvärda typen på västkusten för en lustseglingsbåt. Den i typ som skapats av den internationella regeln i de mindre klasserna är ingen båt för lustsegling, det är en ren kappseglingsbåt och som sådan får man naturligtvis ej begära att segla enbart behagligt. läs mer »


Ett angrepp och ett svar

I ”Dagens Nyheter” handhaves den segelsportsliga avdelningen sedan flera år på ett intresserat och piggt sätt av signaturen ”Ess” — vilket är uttytt Sten Scholander — som emellertid i D. N. den 9 nov. råkar komma med åtskilliga felaktiga sakuppgifter.

Red. Scholander skriver:

”Från G. K. S. S. — vilket är uttytt Göteborgs Kungliga Segelsällskap — har på omvägar kommit mig till hända en underrättelse som är ägnad förvåna och stämma ned humöret. läs mer »


Nordiska Kryssarklassen

Danmarks N.K. poängpokal 1932.

I och med den charmanta utlottningsbåt som G. K. S. S. byggde i år i den nordiska kryssarklassen torde man kunna fastslå att klassen slog igenom i Göteborg.

Den ”nordiska kryssaren” ha också visat sig vara en lyckad kombination av tävlings- och långfärdsbåt med goda sjögående egenskaper. Skada blott att byggnadspriset för densamma icke kunnat bliva ett par tusen kronor billigare. Men detta sammanhänger ju delvis med det förhållandet att båtarne fått en verkligt präktig utrustning. läs mer »


Den första båtbyggnadsmässan i Sverige

Den stora båtbyggnadsmässan som i år anordnats i Göteborg i samband med Svenska Mässan blev mycket lyckad. Det var den första kompletta båtbyggnadsmässan i vårt land och försöket manar till efterföljd. Det utställda båtmaterialet var av hög klass. läs mer »


DN rapporterar om tvenne danska NK-båtar

Vid Roder och Ratt

Dagens Nyheters kolumn för båtsport

Trots allmän stiltje på båtbyggnadsområdet finns det en herre som tänker på att medan gräset gror dör kon. Mannen är ingenjör Reimers.

När han inte exporterar våra bästa båtar i olika klasser till världens många hörn, knyter han nya förbindelser med Tysklands, Hollands, Frankrikes, Englands och Amerikas spekulanter på nybyggnader. Eller också ritar han nya båtar. läs mer »


Bestämmelser för 5½ metersklassen

BESTÄMMELSER FÖR

5½ METERS NORDISKA KRYSSARKLASSEN

ANTAGNA PÅ G. K. S. S:s ORDINARIE VÅRSAMMANTRÄDE DEN 12 MAJ 1932
GILTIGHETSTID: 10 ÅR

 

egeln får icke ändras i något hänseende utan medgivande från G. K. S. S. och K. D. Y. Dessutom skola samtliga ägare av 5½ m. Nordiska Kryssare som deltagit i officiella kappseglingar tillfrågas och minst 2/3 av dessa i varje land måste hava givit sitt samtycke till en eventuell ändring. (Endast Skandinavien och Östersjöländerna få antaga klassen). läs mer »


Ordet är fritt! – Signatur »Senior»

Herr Redaktör!

Den strävan, som de senare åren är tillfinnandes i Göteborg att här skapa egna båtklasser, kan icke undertecknad ansluta sig till. Detta av många skäl, men framför allt därför att ett enskilt segelsällskap bör låta båtutvecklingen ske i gemenskap med andra sällskap. Om man ser på de klasser enskilda sällskap ha skapat så ha nog det övervägande antalet endast lyckats fånga ett rent lokalt intresse. Härpå finnas många exempel under årens lopp. läs mer »


Ordet är fritt! – Signatur »Gammal båtägare»

Herr Redaktör!

Med anledning av den i förra numret av Seglarbladet synliga insändaren får jag rikta ett tack till herr »R. F.» för hans inlägg. Det är verkligen på sin plats att göra ett sådant påpekande som herr »R. F.» gjort beträffande vederhäftigheten av en del av de yttranden, som gjordes vid G. K. S. S. möte på Grand Hotel. Man kunde då inte undgå göra den reflektionen att mången pratar på sammanträden utan att egentligen veta vad han talar om. läs mer »