Ordet är fritt! – Signatur »R.F.»

Herr Redaktör!

När man varit båtägare i 25 år, därunder ägt 7st på sin tid erkänt goda båtar och seglat ett stort antal andra, tycker man att man kan ha rätt anse att man bör ha seglat den båt, om vars egenskaper man avger ett omdöme. läs mer »


30 kvm. ”Stordraken”.

Entypsidén har sedan gammalt varit omtvistad. Människan trives ju inte i längden med att ha lika med vad andra har, man önskar ha något bättre. Måhända kunna entypsklasserna till en viss grad stänga utvecklingen. Detta behöver dock icke vara till segelsportens skada. Tvärtom det kan stundom vara till nytta med att bromsa upp i utvecklingen när konstruktörerna börja gå för långt i sitt skapande av extrema båtformer. läs mer »


Nordiska kryssarklassen under diskussion i G.K.S.S.

[…] Nästa fråga på föredragningslistan var båtkommitterades redogörelse för 5½ meters nordiska kryssareklassen. Innan ordf. överlämnade ordet till ingenjör Lars Lundqvist, som lovat lämna en redogörelse för klassen, ville han för sammanträdet framhålla att detta var utlyst för att styrelsen skulle få tillfälle höra medlemmarnes åsikter om de försöksbåtar man i år byggt i klassen. läs mer »


Den nordiske Krydserklasse

Danska NK D1 Lis, KSSS jubileumsregatta i Sandhamn, juli 1930. Foto: Oscar Norberg

Det er nu afgjort, at Ingeniør A. C. L. Nielsens nye nordiske Krydser »Lis« kommer til at deltage i Europaugen ved Sandhamn.

Desuden er der al Sandsynlighed for, at ogsaa den nordiske Krydser, som Arkitekt Arnold Jensen har bestilt, vil naa at komme med.
Arkitekten rejser ialfald en af de første Dage til Kiel for at se Værftet lægge sidste Haand påå Arbejdet, og det er derefter Meningen, at han pr. Damper tager med Baaden til Stockholm läs mer »


En namnfråga

När man läser i Seglarbladet om den nya klassen får man snart intrycket att här har verkligen skapats något som kan bliva en ersättning för vad vi förlorade den gång skärgårdskryssaren tog sig till att utveckla sig så långt att man inte kunde följa med längre. Det är just sådana präktiga båtar som behövas. läs mer »


Den nordiska kryssarklassen – G. Estlander

Den ”Nordiska kryssareklassen” är ett bevis på det intresse som finnes för åstadkommande av relativt billiga sjögående yachter ungefär i storlek och utrymme mellan 22-an av skärgårdskryssaretyp och den internationella 6-an. Den är framsprungen ur behovet av att få en nordisk klass som ej avser att söka bliva internationell, utan nöjer sig i bästa fall med att samla länderna kring Östersjön läs mer »


Den nordiska kryssaren – SvD

Ur pressdiskussionen om den s. k. nordiska kryssaren återgiva vi följande uttalande av Sv. D.

”Det går nu icke ett år utan att åtminstone någon ny regel uppkommer, och man gör sig då osökt den frågan, vad som kan vara orsaken till denna livaktighet!

I stort sett hava vi i vårt land två regler, den internationella och skärgårdskryssarregeln. läs mer »


»Nordiska kryssaren« under diskussion

Vid G .K. S. S:s klubbafton den 25 dennes blev det nya förslag till mätningsregel, som preliminärt fått namnet ”Nordisk kryssarklass” föremål för diskussion. Salen i Grand Hotels festvåning var så gott som fullsatt av seglare; det märktes att ämnet intresserade sällskapets medlemmar.

Sedan aftonens ordförande, red. Fritz Schéel, hälsat de närvarande välkomna, lämnade han ordet åt civilingenjör Bertil Bothén, läs mer »


Kommentar: Bertil Bothén

De förändringar från mitt ursprungliga förslag till mätningsregel som vidtagits vid utformandet av denna nya regel äro framför allt borttagandet av faktorerna ”d” samt ”¼ G”, framhåller civilingenjör Bertil Bothén. Emellertid torde denna åtgärd knappast få någon nämnvärd inverkan på skrovets form, enär restriktioner införts för bredden.

Dock kan slopandet av ”¼ G” åstadkomma att man ej längre tvingas konstruera båtar med starkt fallande köl. Om det är till fördel eller nackdel med starkt fallande köl råder dock ännu mycket delade meningar. läs mer »


Kommentar: Gustaf Estlander

Gustaf Estlander

Frågan rörande en billig mindre klass, som främst skall tjäna den nationella sporten, är brännande och ännu olöst hos oss i Sverige säger arkitekt Estlander på vår anhållan om ett uttalande. Vår egentliga nationella regel den s. k. skärgårdskryssarregeln synes av många tecken icke avses att tjäna detta ändamål.

Tyvärr arbetas det på regelns internationalisering, varför densamma knappast för den nationella sporten längre har något större intresse. Troligt är att man syftar för högt, då man tror att skargårdskryssarna helt skola bliva internationella. Att man förbisett typens huvuduppgift anser jag dock vara säkert.

För den mindre 22 kvm klassen är frågan genom S. S. AEolus s. k. B. 22-a på god väg mot sin lösning, i synnerhet sedan de mindre segelsällskapen i Sverige ganska enigt på senaste seglardagen i Norrköping, genomdrevo den nya klassens antagande, som officiell klass, samt Mälarens Seglarförbund begynnt bygga likartade båtar. läs mer »