Bestämmelser för 5½ metersklassen

BESTÄMMELSER FÖR

5½ METERS NORDISKA KRYSSARKLASSEN

ANTAGNA PÅ G. K. S. S:s ORDINARIE VÅRSAMMANTRÄDE DEN 12 MAJ 1932
GILTIGHETSTID: 10 ÅR

 

egeln får icke ändras i något hänseende utan medgivande från G. K. S. S. och K. D. Y. Dessutom skola samtliga ägare av 5½ m. Nordiska Kryssare som deltagit i officiella kappseglingar tillfrågas och minst 2/3 av dessa i varje land måste hava givit sitt samtycke till en eventuell ändring. (Endast Skandinavien och Östersjöländerna få antaga klassen). läs mer »


Ordet är fritt! – Signatur »Senior»

Herr Redaktör!

Den strävan, som de senare åren är tillfinnandes i Göteborg att här skapa egna båtklasser, kan icke undertecknad ansluta sig till. Detta av många skäl, men framför allt därför att ett enskilt segelsällskap bör låta båtutvecklingen ske i gemenskap med andra sällskap. Om man ser på de klasser enskilda sällskap ha skapat så ha nog det övervägande antalet endast lyckats fånga ett rent lokalt intresse. Härpå finnas många exempel under årens lopp. läs mer »


Ordet är fritt! – Signatur »Gammal båtägare»

Herr Redaktör!

Med anledning av den i förra numret av Seglarbladet synliga insändaren får jag rikta ett tack till herr »R. F.» för hans inlägg. Det är verkligen på sin plats att göra ett sådant påpekande som herr »R. F.» gjort beträffande vederhäftigheten av en del av de yttranden, som gjordes vid G. K. S. S. möte på Grand Hotel. Man kunde då inte undgå göra den reflektionen att mången pratar på sammanträden utan att egentligen veta vad han talar om. läs mer »


Ordet är fritt! – Signatur »R.F.»

Herr Redaktör!

När man varit båtägare i 25 år, därunder ägt 7st på sin tid erkänt goda båtar och seglat ett stort antal andra, tycker man att man kan ha rätt anse att man bör ha seglat den båt, om vars egenskaper man avger ett omdöme. läs mer »


30 kvm. ”Stordraken”.

Entypsidén har sedan gammalt varit omtvistad. Människan trives ju inte i längden med att ha lika med vad andra har, man önskar ha något bättre. Måhända kunna entypsklasserna till en viss grad stänga utvecklingen. Detta behöver dock icke vara till segelsportens skada. Tvärtom det kan stundom vara till nytta med att bromsa upp i utvecklingen när konstruktörerna börja gå för långt i sitt skapande av extrema båtformer. läs mer »


Nordiska kryssarklassen under diskussion i G.K.S.S.

[…] Nästa fråga på föredragningslistan var båtkommitterades redogörelse för 5½ meters nordiska kryssareklassen. Innan ordf. överlämnade ordet till ingenjör Lars Lundqvist, som lovat lämna en redogörelse för klassen, ville han för sammanträdet framhålla att detta var utlyst för att styrelsen skulle få tillfälle höra medlemmarnes åsikter om de försöksbåtar man i år byggt i klassen. läs mer »


Den nordiske Krydserklasse

Danska NK D1 Lis, KSSS jubileumsregatta i Sandhamn, juli 1930. Foto: Oscar Norberg

Det er nu afgjort, at Ingeniør A. C. L. Nielsens nye nordiske Krydser »Lis« kommer til at deltage i Europaugen ved Sandhamn.

Desuden er der al Sandsynlighed for, at ogsaa den nordiske Krydser, som Arkitekt Arnold Jensen har bestilt, vil naa at komme med.
Arkitekten rejser ialfald en af de første Dage til Kiel for at se Værftet lægge sidste Haand påå Arbejdet, og det er derefter Meningen, at han pr. Damper tager med Baaden til Stockholm läs mer »


En namnfråga

När man läser i Seglarbladet om den nya klassen får man snart intrycket att här har verkligen skapats något som kan bliva en ersättning för vad vi förlorade den gång skärgårdskryssaren tog sig till att utveckla sig så långt att man inte kunde följa med längre. Det är just sådana präktiga båtar som behövas. läs mer »


Nordiska kryssaren i finländsk belysning.

Nordiska kryssaren i finländsk belysning.

[…] Det är ju naturligt att samtalet med en varvschef snuddar vid båtbyggnadsprisen. Under mitt besök kom frågan in på den nya 30 kvm. klassen, den s. k. nordiska kryssaren.

Direktör Tenlén höll före att denna nyskapade mätningsregel ingalunda saknade intresse för Finlands seglare. Tvärtom torde man kunna räkna med att finländarne komma att följa regelns nya skapelser i sommar med största uppmärksamhet. läs mer »


Den nordiska kryssarklassen – G. Estlander

Den ”Nordiska kryssareklassen” är ett bevis på det intresse som finnes för åstadkommande av relativt billiga sjögående yachter ungefär i storlek och utrymme mellan 22-an av skärgårdskryssaretyp och den internationella 6-an. Den är framsprungen ur behovet av att få en nordisk klass som ej avser att söka bliva internationell, utan nöjer sig i bästa fall med att samla länderna kring Östersjön läs mer »